Slot_Nhiệm vụ đơn giản

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: ngày 2 tháng 1 năm 2024 AM10:00~ ngày 8 tháng 1 năm 2024 AM 10:00.

MÁY HOẠT ĐỘNG: Tất cả các máy slot trên nền tảng.